openheartandmind.blogg.se

HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Ps 28:7

Historia om den svenska kyrka

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

 

Från 700-talet till i dag

I Sverige liksom i övriga norden levde människorna med tron på asagudarna. Men nere på kontinenten, med centrum i Rom, hade sedan några hundra år en ny religion tagit form - kristendomen. Dess präster predikade att det bara fanns en enda gud som skapat hela världen och allt som fanns där, och att han sänt sin son för att ge alla människor evigt liv.


700-talet
Nordborna får kontakt med den romersk-katolska kristendomen genom vikingarnas expeditioner och genom trälar som man för med sig tillbaka hit. Det händer också att vikingar låter sig döpas till den nya läran.

800-talet
829 Svearnas kung Björn ber den franske kungen Ludvig den fromme hjälpa honom att införa den kristna religionen i landet genom att sända en missionär. Den katolske munken Ansgar får i uppdrag att bege sig till Sverige och tillsammans med munken Vitmar kommer han till handelsstaden Birka på ön Björkö i Mälaren.
- Ansgar stannar ett och ett halvt år i Birka och verkar främst bland de kristna trälar från Västeuropa som finns där. En av de svear som ber att få bli döpta är Birkas styresman Hergeir.
830 Ansgar och Vitmar lämnar Birka och Ansgar och efterträds i staden av Gautbert. I Hamburg upprättas ett ärkebiskopsdöme med Norden som missionsområde och Ansgar blir den förste ärkebiskopen.
852 Ansgar åker på sin andra missionsresa till Sverige och Birka. Den här gången mottas han med misstro. Han mutar emellertid kungen med gåvor och på så sätt får han dennes tillåtelse att bygga en kyrka som uppförs på Hergeirs gård.
900-talet
930 Ärkebiskop Unni kommer till Birka, men där finns inte längre några spår av kristen verksamhet. Svearna i Birka har rest sig mot prästerna som kyrkan har skickat och missionsverket har brutit samman.
1000-talet
1008 Den romersk-katolska missionen tränger fram i Sverige från söder och väster. Olof Skötkonung låter döpa sig i Husaby vid Kinnekulle av den engelske missionären Sigfrid, som skapar det första svenska biskopsdömet i Skara och grundar flera kyrkor, bland annat i Växjö. Kung Olof gör den romerskkatolska kristendomen till Sveriges officiella religion.
1060 Ärkebiskop Adalbert av Hamburg-Bremen viger Adalvard d y till biskop för Sigtuna. Biskopen, som bland annat ser som sin kallelse att bränna ner hednatemplet i Uppsala, drivs emellertid bort av de asatroendes motstånd mot kristendomen.
1080 Kung Inge den äldre vägrar utföra hedniska offerriter vid asatemplet i Uppsala. Under hans regeringstid gör den nya religionen framsteg. Kyrkor byggs på flera platser och hedniska tempel rivs.
- Biskop Eskil stenas till döds i Strängnäs.
1083 Det hedniska templet i Uppsala förstörs och man börjar uppföra en kyrka på platsen.
1085 Byggandet av Lunds domkyrka inleds.
1100-talet
1103 Ett provinsiellt ärkestift inrättas i danska Lund för att betjäna Danmark, Sverige och Norge. Därmed blir Skandinavien till en separat kyrkoprovins som inte längre tillhör Hamburg. Ärkebiskopen är primat för hela Norden. Den förste ärkebiskopen i Norden blir biskop Asker.
1118 Drottning Ragnhild av Tälje, gift med Kung Inge den yngre, vallfärdar till Rom och Jerusalem.
1120 Södertörns apostel, Botvid, lider martyrdöden. Han har blivit omvänd till den kristna tron under en affärsresa till England och återvänt hem som missionär. Han blir ihjälhuggen med yxa av en slav som han köpt för att kunna ge fri.
- Det finns nu 6 stift i Sverige, nämligen Skara, Linköping, Tuna (Eskilstuna), Strängnäs, Sigtuna och Västerås.
1144 Biskop Eskil i Lund grundar Herrevadskloster i Ljungbyhed, det första danska munkklostret av cistercienserorden. Cistercienser-orden grundar även ett kloster i Alvastra och ett i Nydala.
1150 Kung Erik "den Helige" och den engelskfödde biskop Henrik leder ett korståg till sydvästra Finland för att förmå finnarna att omvända sig till den nya religionen. Kung Eriks standar föreställer ett gult kors på blå botten. När finnarna vägrar att låta döpa sig angriper han dem med sin här, besegrar dem och tvingar dem att mottaga dopet.
1152 Den första nationella synoden hålls i Linköping under ledning av den påvliga legaten, biskop Nicholas av Albano (sedermera påve under namnet Hadrianus IV). Svenskarna åläggs att betala årlig skatt till påvestolen, s. k. Peterspenning.
1164 Påven Alexander III gör Sverige till egen kyrkoprovins med Uppsala som ärkestift. Stefan av Alvastra, den första svenske ärkebiskopen, installeras i Uppsala.
1200 Kung Sverker den yngre gör det obligatoriskt att erlägga tionde (en tiondel av inkomsten) till kyrkan.
1200-talet
1208 Kung Erik X Knutsson kröns av ärkebiskop Valerius. Påven lovar honom besittningsrätt till allt land han kan erövra från hedningarna.
1219 Kung Valdemar II av Danmark och ärkebiskop Andreas av Lund leder ett korståg in i Estland. De grundar staden Tallinn med biskopssäte och importerar sedan tyska nybyggare och dominikanermunkar.
1225 Sancta Maria kyrka i Visby på Gotland invigs.
1238 Birger Jarl leder ett korståg, känt som "andra korståget", till den finska inlandsprovinsen Tavastland.
1248 Den påvlige legaten Vilhelm av Sabina sammankallar till kyrkomöte i Skänninge för att reglera de kyrkliga förhållandena i Sverige så att de överensstämmer med den kanoniska rätten. Man beslutar bland annat att präster skall leva i celibat och att de ska kunna sälja sin jord utan sina släktingars samtycke.
1277 På ett konsilium i Tälje bekräftar kung Magnus Ladulås att alla gårdar, som tillhör kyrkan, ska vara fria från skatt till konungen. I gengäld får kungen kalla sig "kung av Guds Nåde".
1285 Domkyrkan i Uppsala grundläggs.
1293 Det tredje korståget, som leds av Tyrgils Knutsson och går till Karelen i östra Finland, skapar en gränslinje mellan det katolska väst och ortodoxa öst.
1300 Under det kommande seklet uppförs mängder av kyrkobyggnader runtom i Sverige.
1300-talet
1344 Birgitta Birgersdotter upplever kallelsen att vara "Kristi brud och språkrör". I drömmar och syner tycker hon sig samtala med Jesus och änglar. Hennes rykte sprider sig vida omkring.
1346 Kung Magnus Eriksson ger Birgitta Birgersdotter (sedermera "den heliga Birgitta") den kungliga egendomen Vadstena i syfte att grunda ett nunnekloster där.
1349 Birgitta beger sig till Rom.
1350 Sverige drabbas av digerdöden, en böldpest som dödar 200 000 av Sveriges 500 000 invånare.
1370 Birgitta Birgersdotter får påvens tillstånd för att grunda Den helige Frälsarens orden vilket leder till klosterbygge i Vadstena.
1384 Birgittinordens huvudkloster i Vadstena står färdigt.
1391 Birgitta Birgersdotter helgonförklaras.
1400-talet
1420 Domkyrkan i Uppsala står färdig.
1470 Jakob Ulvsson blir ärkebiskop och förblir den svenska kyrkans ledare i 45 år. Han kommer att påverka kyrkan mer än de flesta av sina företrädare.
1477 Kyrkomötet och påven ger tillstånd till grundandet av ett universitet i Uppsala, det första i Skandinavien.
1483 Ärkebiskop Jakob Ulvsson inför den första tryckpressen i Sverige.
1492 Den heliga Birgittas uppenbarelser, "Revelationes", ges ut på latin.
1497 I Örebro föds smedsonen Olov Petterson som ska komma att bli landets första representant för reformationens idéer.
1500-talet
1516 Smedsonen Olov Petterson, vars namn latiniserats till Olaus Petri, skriver in sig vid universitet i Wittenberg.
1517 Den katolske munken och prästen Martin Luther, som arbetar som professor vid universitetet i Wittenberg, uttalar skarp kritik mot flera av den katolska kyrkans lärosatser, som han anser strider mot Bibeln.
1519 Olaus Petri återvänder till Sverige efter att ha studerat för Martin Luther i Wittenberg, och tagit djupt intryck av den lutherska kristendomssynen. Här börjar han förkunna budskapet om "frälsning av nåd allena" genom Kristus.
1524 Kung Gustav Vasa utnämner lutheranen Olaus Petri till präst i Stockholms domkyrka och låter honom predika den lutherska läran.
1526 Efter bara ett års arbete är Olaus Petri och den evangelisk-lutherske reformatorn Laurentius Andrae färdiga med sin översättning av Nya testamentet.
1527 Gustav Vasa kallar till riksdag i Västerås. Sverige ansluter sig officiellt till den evangelisk-lutherska protestantismen och reformatorerna får tillstånd att förkunna i landet. Prästernas celibat avskaffas.
- Kungen utser sig själv till kyrkans högste styresman och kyrkan blir en statskyrka, helt underordnad staten. Genom olika pålagor neutraliserar Gustav Vasa klostrens makt och inflytande, och riksdagen ger honom rätt att konfiskera biskoparnas slott och klostrens överflödiga egendom. Mängder av katolska skrifter förstörs.
1529 Vid kyrkomötet i Örebro tar man bort flera helgondagar.
1530 Olaus Petris bror, Laurentius Petri, väljs till ärkebiskop och tillträder ämbetet utan påvens bekräftelse. Det första svenska psalmhäftet trycks. Olaus Petri ger ut "Den svenska mässan", den första svenska kyrkohandboken med ordningarna för alla slags gudstjänster. Den latinska mässan förbjuds i Stockholm.
1535 Den svenska kyrkan bryter med kyrkan i Rom.
1536 Olaus Petri ger ut "Svenske songer och wijsor" som sju år senare får titeln "Then swenska psalmeboken".
1537 En översättning av Luthers lilla katekes ges ut.
1541 Den första kompletta svenska bibelöversättningen, "Gustav Vasas bibel", med Nya och Gamla testamentet samt Apokryferna, ges ut. Översättningen har utförts främst av Olaus Petris bror Laurentius Petri. Han har utgått från Luthers tyska översättning och den latinska Vulgata-översättningen.
- Den svenska kyrkohandboken får officiell ställning.
1544 Den första reformatoriska evangelieboken, med texter ur Bibeln ordnade efter kyrkoåret samt "En liten bönbok", publiceras.
- Vid en andra riksdag i Västerås tar man bort nästan alla den romersk-katolska kyrkans seder och helgdagar.
1552 Olaus Petri dör och hans bror Laurentius Petri blir den store kyrkliga ledaren som försvarar kyrkan mot det kalvinistiska inflytande som Gustav Vasas efterträdare, kung Erik XIV, stöder.
1568 Erik XIV efterträds av sin halvbror Johan III. Kung Johan ger ut "Liturgia suecanae ecclesiae", "Röda boken", där han försöker smälta samman den romerska mässan och Olaus Petris svenska mässa.
1571 Laurentius Petris kyrkoordning kommer ut och blir av stor betydelse både kyrkorättsligt och liturgiskt. Kyrkan behåller dock mycket av den tidigare, katolska, liturgin.
1576 Kung Johan III, som gift sig med en katolsk prinsessa, ansluter sig till den romersk-katolska tron.
1577 Vid riksdagen i Stockholm tvingar kung Johan III det protestantiska prästerskapet att acceptera den reformkatolska kyrkoordningen ("Röda boken").
1579 Johan III återgår till den lutherska läran sedan Rom vägrat tillmötesgå hans krav angående återinförande av katolicismen i Sverige.
1593 Drygt trehundra präster deltar i ett kyrkomöte i Uppsala, kallade av kung Johans efterträdare på tronen, Karl IX. Där fastslås officiellt att "den Heliga skrift är det enda rättesnöret för människans tro" och att den svenska kyrkan är evangelisk-luthersk.
- Mötet förklarar enhälligt att man ska "förbliva vid Guds rena och saliggörande ord" så som det är förklarat i de tre äldsta trosbekännelserna och i Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana. Kyrkan antar den Augsburgska bekännelsen som luthersk bekännelseskrift och därmed avvisas såväl katolicismen som kalvinismen. Man förbjuder den reformkatolska kyrkoordning ("Röda boken") som införts av Johan III år 1576 och beslutar att återgå till Laurentius Petris kyrkoordning av år 1571. Hårda straff införs för den som hyser någon annan tro eller utövar någon annan religion.
- Alla romersk-katolska trosbekännare utvisas från Sverige.
1595 De sista katolska prästerna måste lämna Sverige.
1596 Birgittasystrarna i Vadstena tvingas lämna landet.
1600-talet
1604 Norrköpings riksdag bestämmer "att inga främmande religions-bekännare skall lidas inom riket". Alla svenskar måste enligt lag tillhöra den lutherska Svenska kyrkan.
1611 Gustav II Adolf slår fast att Sverige är ett lutherskt land och inför en rad lagar och förordningar som inordnar den svenska nationalkyrkan i statslivet och skyddar den mot främmande inflytanden.
1613 Katoliker bannlyses från Skandinavien.
1617 Enligt Örebro stadgar ska avfall från den evangeliska läran bestraffas med döden eller landsförvisning. Katoliker förbjuds att vistas i Sverige. Den svensk som blir katolik ska förvisas ur riket och mista sin arvsrätt. Att försöka vinna anhängare för katolicismen blir belagt med dödsstraff.
- Den första ortodoxa församlingen grundas i Sverige. Den är helt ryskspråkig och avsedd för ryssar som vistas i Sverige.
1618 Gustav Adolfs-bibeln trycks. Den har samma text som Gustav Vasas Bibel men mer överskådlig typografi. Man har även infört en konsekvent versindelning.
1624 Gustav II Adolf låter avrätta den kunglige sekreteraren Georg Ursinus och Södertäljes borgmästare Zacharias Anthelius som straff för att de övergått till katolicismen, vilket avslöjats sedan de i hemlighet träffat den katolske prästen Heinrich Schacht.
1650 Drottning Kristina utfärdar kyrkliga privilegier som tryggar prästernas ekonomi och erkänner deras rättsliga ställning som självständigt stånd i riket. Hon inför en skärpt religiös tvångslagstiftning, stadfäster de gamla förbuden mot katolsk verksamhet och utfärdar nya förbud mot "andra irrläror".
1681 Vid det stora judedopet döps fyra vuxna och åtta barn i Tyska kyrkan i Stockholm i närvaro av bl. a. kungen och drottningen. Judar som övergår till den lutherska läran beviljas förmåner.
1685 Det bestäms att judar som vill bosätta sig i Sverige måste övergå till kristendomen. Ett mindre antal judar som slagit sig ner i Stockholm beordras att inom fjorton dagar lämna landet.
1686 Kyrkans band till staten blir allt starkare. Kyrkolagen ställer kyrkan helt under kungamakten. Kungen får frihet att utnämna biskopar.
- I regeringsformen understryks att enhet i gudstjänstordning och religion är en nödvändighet för att bevara statens enhet. Alla svenska medborgare är följaktligen tvungna att tillhöra Svenska kyrkan, vare sig de är troende eller ej. Den som öppet säger sig hysa någon annan tro än den lutherska landsförvisas.
- Enligt 1686 års kyrkolag ska alla barn döpas inom åtta dagar efter födseln.
1687 Stadgan om eder och sabbatsbrott säger att brottslingen ska straffas genom att sättas i kyrkstocken utanför kyrkporten till allmänt beskådande.
1689 Svebilius katekes publiceras.
1695 "Den svenska psalmboken", vår första rikspsalmbok, ges ut.
1700-talet
1703 "Karl XII:s bibel" ges ut. Översättningen är i stort sett densamma som i 1541 års Bibel.
1717 Den pietistiska sångsamlingen "Mose och Lamsens visor" utkommer.
1726 "Konventikelplakatet", en kunglig förordning som förbjuder och straffbelägger religiösa sammankomster för bön och bibelstudier (konventiklar) där ingen vigd präst är närvarande, införs. Undantaget är husandakter, bön och undervisning inom hushållet. I de svenska kyrkorna predikas dygd och moral snarare än omvändelse och frälsning. Reaktionen blir uppkomsten av väckelserörelser som lägger vikten vid den personliga, levande tron.
- Från Tyskland kommer väckelserörelserna pietismen och herrnhutismen. Pietismen stämplas som samhällsfarlig, men vinner stora framgångar inom det lutherska prästerskapet. Den herrnhutiska väckelsen börjar sprida sig som en fromhetsriktning inom den lutherska kyrkan (fastän den är förbjuden i lag).
1735 En förordning införs som innebär att man kan bestraffas om man har en religiös tro som avviker från den statligt godkända.
1743 Den herrnhutiska sångboken "Sions sånger" ges ut.
1773 Gustav III tillsätter en bibelkommission med 20 medlemmar, däribland Carl von Linné.
1774 Aaron Isaac invandrar till Sverige. Han är den förste juden med rätt att utöva sin religion här. Han kommer från Mecklenburg där han försörjt sig som sigillgravör och affärsman.
1776 Den tysk-judiske sigillgravören Aaron Isaac grundar den första judiska församlingen i Sverige med personligt tillstånd av kung Gustav III.
1778 Den herrnhutiska sångboken "Sions nya sånger" publiceras.
1779 Riksdagen beslutar - av nationalekonomiska skäl - att underlätta utlänningars religionsutövning.
1781 Religionsfrihet införs, vilket gör det möjligt för judar att invandra till Sverige.
1781 Toleransediktet utfärdas. Gustav III ger frihet för utländska katoliker att vistas i landet och de tillåts bilda församlingar, ha egna kyrkor, fira gudstjänst offentligt och uppfostra sina barn till katoliker, men tillåts inte inneha statliga tjänster. Svenskar är även fortsättningsvis förbjudna att övergå till katolska kyrkan och bevista den katolska mässan.
1782 Det s k judereglementet utfärdas. Reglementet innehåller många inskränkningar. Judar tillåts bosätta sig och bygga synagogor i vissa större svenska städer (Stockholm, Göteborg och Norrköping), men de får inte köpa mark. De betraktas som en främlingskoloni och kan exempelvis inte bli riksdagsmän, gifta sig med andra än trosförvanter eller bosätta sig någon annanstans. Vidare är de flesta hantverk förbjudna för judar.
1783 Påven utnämner en apostolisk vikarie som ledare för katolikerna i Sverige. En katolsk kyrka inrättas i Stockholm.
1800-talet
1809 Regeringsformen säger att "konungen må ingens samvete tvinga eller tvinga låta utan skydda var och en vid fri utövning av sin religion". Men det innebär inte religionsfrihet, utan alla svenska medborgare måste vara anslutna till den lutherska religionen.
1815 Svenska Bibelsällskapet bildas i syfte att sprida Guds ord till folket. Man trycker Karl XII:s Bibel i enkla massupplagor som säljs billigt eller skänks bort. Tre miljoner biblar sprids över landet.
1819 "Wallins psalmbok" publiceras.
1830 Den engelske metodistpastorn George Scott flyttar till Sverige som missionär.
1832 Detta år föds prästdottern Lina Sandell som skulle komma att skriva några av våra mest kända andliga sånger: Blott en dag, Tryggare kan ingen vara, Jesus för världen, Bred dina vida vingar, och Jag kan icke räkna dem alla.
1837 Tack vare "toleransediktet" kan påven upprätta ett "apostoliskt vikariat" i Sverige.
1840 Det metodistiska "Engelska kapellet" i Stockholm, centrum för George Scotts predikoverksamhet, står färdigt.
1841 Svenska kyrkan avskaffar skamstraffet (exempelvis att sitta i stocken) för "uppenbara syndare".
- Den baptistiske lekmannapredikanten Fredrik Olaus Nilsson ger ut "Samling af några Andeliga Sånger", det första allvarliga försöket att utnyttja engelskt sångmaterial i svensk väckelse.
1845 Lunds missionssällskap startas - en föregångare till Svenska kyrkans mission som bildas 30 år senare.
1848 Sveriges första baptistförsamling bildas i Vallersvik, Halland, med Fredrik Olaus Nilsson som föreståndare, sedan fem vuxna låtit döpa sig. Det är fortfarande olagligt att ha någon annan tro än Svenska kyrkans lutherska tro och Nilsson landsförvisas som straff.
- Prästen och musikpedagogen Johan Dillner ger ut Wallins psalmbok med siffernotskrift för instrumentet psalmodikon.
1853 Jönköpings Traktatsällskap börjar sända ut predikanter, bedriva mission i Sverige och understödja mission i alla världsdelar.
1855 Domstolarnas rätt att ålägga kyrkoplikt upphör. Det blir tillåtet för medlemmar av Svenska kyrkan att bevista andra kristna samfunds gudstjänster.
1856 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen bildas som en väckelserörelse inom Svenska kyrkan. De drivande krafterna är tre studenter i Uppsala som anser att kyrkan bör hjälpa människor att själva använda Bibeln och föra andra till tro. De får stöd av lekmannapredikanten Carl Olof Rosenius.
1857 Svenska baptistsamfundet bildas.
1858 Sex kvinnor som konverterat till den katolska kristendomen döms till landsförvisning och tvingas lämna Sverige.
1860 Religionsfriheten utvidgas till att gälla även svenskar. Landsförvisning som straff för den som lämnar den lutherska läran avskaffas. Det blir tillåtet att lämna statskyrkan - dock förutsatt att man byter medlemskap till något annat evangeliskt samfund som är godkänt av staten.
- "Främmande trosbekännare" kan få tillstånd att bilda församlingar, köpa mark för kyrkobyggnader och bygga kyrkor. Munkar och nunnor får dock inte finnas i landet och endast katolska barn får gå i de katolska skolorna.
- Judar får samma rätt som andra svenskar att äga mark.
- I den nya lagen om "främmande trosbekännare" används benämningen "Svenska kyrkan" första gången officiellt.
1861 Jönköpings Traktatsällskap omorganiseras till Jönköpings Missionsförening.
1862 Den borgerliga och kyrkliga kommunen skiljs från varandra.
- Viktor Rydbergs bok, "Bibelns lära om Kristus", där han förnekar Kristi gudom och treenigheten, ges ut.
1868 De första metodistförsamlingarna bildas i Karlskrona, Kalmar och Vallda utanför Kungsbacka.
1870 Icke-protestantiska trosbekännare får rätt att bli statstjänstemän och riksdagsmän, men endast medlemmar av Svenska kyrkan tillåts bli exempelvis lärare, sjuksköterskor eller regeringsmedlemmar.
1872 Baptistpredikanten Helge Åkesson skiljer sig från huvudfåran inom baptismen. Fribaptistsamfundet bildas.
1873 En ny lag införs som gör det möjligt att lämna Svenska kyrkan, om än först efter villkorlig betänketid. Det blir tillåtet även för svenska medborgare att tillhöra romersk-katolska kyrkan. Föräldrar i äktenskap mellan olika trosbekännare kan själva avgöra vilken kyrka deras barn skall tillhöra.
- Svenska invandrare i USA börjar sända hem tidningen "Svensk Advent Härold" vilket leder till att många svenska familjer börjar högtidlighålla den bibliska vilodagen, sabbaten.
1874 Svenska kyrkans missionsstyrelse stiftas.
1876 Metodistkyrkan blir ett av staten erkänt trossamfund med rättighet att döpa, viga, begrava etc.
1878 Kolportörer, lekmannapredikanter, läser bibeln, predikar och ber för människor i hemmen. Detta är en del av början till Missionsförbundet.
- Paul Peter Waldenström leder en grupp som bryter sig ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och bildar Svenska Missionsförbundet.
1880 Baptistsamfundet ger ut en egen sångbok, "Psalmisten".
- Den första svenska adventistförsamlingen grundas i Grythyttan av Jonas Pehrson Rosquist och Olof Johnson som döpts i Oslo av den amerikanske adventistmissionären John G. Matteson.
- Missionsförbundet skickar ut sina första missionärer till Ryssland.
1881 Svenska Missionsförbundet startar mission i Kongo som då är en belgisk koloni.
1882 Frälsningsarmén börjar sin verksamhet i Sverige med Hanna Ouchterlony som organisationens första ledare i Sverige. Den 28 december håller man sitt första möte på Ladugårdslandsteatern vid Östermalmstorg i Stockholm. "Frälsningsarméns sångbok" publiceras för första gången.
1888 Helgelseförbundet bildas som ett missionssällskap som skickat ut evangelister över hela Sverige.
1889 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen ger ut sångboken "Sionstoner".
- Metodistkyrkan ger ut sin första handbok med anvisningar för gudstjänstfirandet.
1892 "Metodist-Episkopalkyrkans svenska psalmbok" ges ut. Örebro Missionsförening (Örebromissionen) bildas.
1893 "Svenska missionsförbundets sångbok" publiceras.
1899 Jehovas vittnen börjar sin verksamhet.
1900-talet
1900 Svenska avdelningen av Skandinaviska Alliansmissionen (SAM) bildas.
1905 Genom Missionsförbundets försorg utkommer den första översättningen av hela Bibeln på språket kikongo.
1907 Pingstväckelsen kommer till Sverige med den svensk-amerikanske sjömannen och väckelseevangelisten Andrew Ek och kallas då för "den nya rörelsen". Den börjar nästan samtidigt i Skövde, Arvika och Stockholm och sprids främst i landets baptistförsamlingar.
- Adventistsamfundet sänder ut sina första långväga missionärer, till Etiopien.
1911 Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner bildas.
- Fribaptisten Helge Åkessons bibelöversättning ges ut. Översättningen följer den grekiska grundtexten nästan ord för ord.
- Baptistpastorn John Ongman bildar Örebro Missionsskola och börjar driva egen evangelisations- och missionsverksamhet. Ongmans gruppering blir så småningom ett eget baptistiskt samfund, Örebromissionen (Örebrobaptisterna).
- Axel B. Svensson grundar Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner.
1913 Baptistförsamlingen Filadelfia i Stockholm, som under Lewi Pethrus ledning kommit att utgöra centrum för pingstväckelsen, utesluts ur Svenska Baptistsamfundet sedan man låtit icke-baptister delta i nattvardsfirandet. Pingströrelsen bildas.
- Svenska Alliansmissionen blir det nya namnet på den svenska grenen av Skandinaviska Alliansmissionen.
1914 Pingströrelsen ger ut sin egen sångbok, "Segertoner".
1917 Ny svensk bibelöversättning.
1919 I folkskolans kristendomsundervisning ersätts Luthers Lilla katekes av bergspredikans etik som en sammanfattning av den kristna åskådningen.
- Jönköpings Missionsförening och Jönköpings Kristliga Ungdomsförbund går samman med Svenska avdelningen av Skandinaviska Alliansmissionen och bildar Svenska Alliansmissionen.
1924 Helgelseförbundet får reell samfundskaraktär.
1925 Genom Nathan Söderblom och det ekumeniska mötet i Stockholm - "Stockholm 1925 – The Universal Conference on Life and Work" - som samlar protestantiska och ortodoxa kyrkor från öst och väst, börjar en ekumenisk rörelse växa fram.
1926 Svenska statskyrkan förlorar sitt monopol på begravningar.
1927 Svenska Missionsförbundet ger ut "Handbok till den kristna församlingens tjänst" med anvisningar för ritual för gudstjänsterna.
1935 Vännernas samfund (kväkarna) bildas och det första årsmötet avhålls på Viggbyholmskolan.
1936 Örebro Missionsförening utträder ur Baptistsamfundet och organiserar sig som ett självständigt baptistiskt trossamfund med namnet Örebromissionen.
- Kväkarna (Vännernas samfund) erkänns av regeringen som ett självständigt kristet samfund och därmed får medlemmarna rätt att lämna statskyrkan.
1948 Svenska Missionsförbundet och Svenska kyrkan är med och bildar Kyrkornas Världsråd, en interdenominationell "sammanslutning av kyrkor som bekänner Jesus Kristus som Gud och Frälsare" för att främja kristen enhet och närvaro i samhället.
1951 Religionsfrihetslagen införs. Den klargör att Svenska kyrkan är ett trossamfund och inte en del av statsapparaten. Frikyrkorna blir i flera avseenden jämställda med Svenska kyrkan, till exempel när det gäller vigsel och begravning. Varje svensk får rätt att utträda ur Svenska kyrkan utan att inträda i annat samfund - eller anta vilken religion han/hon önskar. Kloster får dock endast inrättas med tillstånd från Kungl Maj:t.
1953 Det apostoliska vikariatet omvandlas till Stockholms katolska stift.
1958 Svenska kyrkan beslutar att alla tjänster inom kyrkan ska vara öppna för både män och kvinnor.
1974 Lutherska Bekännelsekyrkan bildas. Biskop emeritus Bo Giertz börjar göra en nyöversättning av Nya testamentet med kommentarer. Den 12:e och sista delen står färdig åtta år senare.
1977 Det blir helt fritt att starta kloster.
1979 Kyrkomötet säger nej till en skilsmässa mellan Svenska kyrkan och staten.
1981En ny översättning av Nya testamentet blir klar.
1982 Sverige får diplomatiska förbindelser med Heliga stolen (Vatikanen).
1983 Ulf Ekman, f d präst i Svenska kyrkan, startar församlingen Livets Ord i Uppsala.
1986 Kyrkomötet antar en ny kyrkohandbok och en ny rikspsalmbok ges ut. De första 325 psalmerna i "Den svenska psalmboken" är gemensamma för alla kristna kyrkor i Sverige utom de ortodoxa.
1987 Katolska kyrkan i Sverige ger ut sin psalm/sångbok "Cecilia".
1989 För första gången i historien gör en påve (Johannes Paulus II) ett besök i Sverige.
- Ny stiftsorganisation och ändrad församlings- och pastoratsorganisation inom Svenska kyrkan. Många statliga beslut, till exempel om inrättandet av prästtjänster, förs över till Svenska kyrkan.
1991 Enligt en undersökning känner 73 procent av Svenska kyrkans medlemmar ingen eller liten samhörighet med kyrkan.
- Folkbokföringen, som dittills skötts av kyrkan, övertas av skattemyndigheterna.
1992 Sverige får en ny kyrkolag som ersätter 1686 års kyrkolag, Sveriges äldsta lag som då fortfarande var i bruk.
1993 Fyrahundraårsminnet av Uppsala möte firas med ett jubelår. Svenska kyrkan ger ut "Stora boken om kristen tro".
1996 Svenska kyrkan inför nya regler om kyrkotillhörighet. Ingen föds längre in i kyrkan utan man blir medlem genom dopet (dock oftast som spädbarn).
1997 De baptistiska samfunden Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen går samman under namnet "Nybygget - kristen samverkan".
- Christina Odenberg vigs till Sveriges första kvinnliga biskop.
1998 En ny bibelöversättning, "Svenska Folkbibeln", ges ut.
- Stockholms katolska stift, som omfattar hela Sverige, får sin första svenska biskop, Anders Arborelius.
1999 Kyrkomötet antar en ny kyrkoordning för Svenska kyrkan.
En ny officiell bibelöversättning - "Bibel 2000" - ges ut.
2000 Kyrka-statreformen genomförs. Svenska kyrkan upphör att vara statskyrka och blir ett självständigt trossamfund. Lagen föreskriver dock att den även fortsättningsvis ska vara evangelisk-luthersk, rikstäckande och demokratisk.
- Alla kyrkor får möjlighet att ta upp en kyrkoavgift med statens hjälp.

2000-talet

2002 De svenska pingstförsamlingarna, som alla är fristående, bildar organisationen Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan.
- Den baptistiska organisationen "Nybygget - kristen samverkan" byter namn till Evangeliska frikyrkan.
2003 Svenska Missionsförbundet byter namn till Svenska Missionskyrkan.
2009 Svenska kyrkan beslutar att viga par av samma kön och därigenom tillåta enkönade äktenskap.

källa: internet 

Jul. 27, 2014

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Han är trofast #1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

När jag tänkter på Guds godhet och kärlek, kommer texten från sången " Den trofast kärleken"  Hur han var så trofast och kärleksfull mot mig. för par veckor sedan så besökte jag Mbeya Tanzania och haft stor festival med SOS church och bibel skolan. Jag fick chansen att be till sjuka och predika på gator. Känslan var stark och kärlek till Mbeya folket bra kom som står våg.Passion och kärlek som aldrig upplevt tidigare, min tro bara växte upp på så kort tid med Guds stark och brottal kärlek över min liv. 
 
Jag kände så stark närvaro av den helige Ande när jag stog framför ca 250 församlings medlemar på en söndag där jag fick förtroende från mina ledare för att predika i en kyrkan. Det var min allra första gången jag predikade på Engelska.
 
 

Detta är bara början på det stora äventyret #2

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

  För ett tag sen så bestämde jag mig för att inte följa med SOS street mission och missionära för dels jag var väldigt ner i min tro och hade mycket inre kamp. Jag bad verkligen till Gud att han ska vissa sig för mig om det är det jag gör är hans vilja i mitt liv, jag menar just missionär livet. Jag fick inte mitt mirakel angående jobb och annat som var så nödvändigt för mig.
  
  Jag pratade med min Street mission ledare Carlos, han sa att jag ska be om vad Gud vill  mitt liv och att jag ska ta allt med Gud angående min kallelse. Under #mission14 konferens som SOS hade så talade Gud till mig så stark. Vid andra konferens kvällen så predikanten utmana var och en alla som var där att skriva sitt namn på ett jesus målning, och det gjorde jag också. 
 
 
Gud talade mig så stark. Jag hörde så stark när Den Helige Ande sa " Nu börjar Kriget " Jag är så tacksam för Gud hörde min bön. Trotts allt mina svagheter och tvivel. Gudte är inte en människa så att han ångrar sig för han har kallat mig. 
 
De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Matteus evangeliet 28:16-18
 

I den här bibel versen talar bibel att Jesus kom till dom [ Hans Lärjungar ] i deras tvivel, visst handlar det mycket om min och din tro för att ska hända något mirakel och för att Gud ska tala i det flesta fall, men hade vi tro när Jesus klivit in i mitt och ditt liv? Nej vi var full av ilska, hot, med mera. 
 
Som min blogg artikel handlar om så kommer jag i flera delar ska pratat om hur ska mina kommande uppdrag och steg se ut. Detta är bara början på det stora äventyret #2 kommer handla om några korta punkter...
 
Först vill jag prata om vad är kallelse? Bibel talar ganska mycket om just kallelse i både nya och gamla testamentet. När vi läser om just Elisas kallelse 1 Kung 19:19-21
 
När Elia sedan gick därifrån, fann han Elisa, Safats son, som höll på att plöja. Tolv par oxar gick framför honom, och själv körde han det tolfte paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: "Låt mig först få kyssa min far och min mor, så skall jag sedan följa dig." Han sade till honom: "Gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig." Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket, och de åt. Därefter stod han upp och följde Elia och blev hans tjänare. 
 
 
1. När Elia sedan gick därifrån, fann han Elisa, Safats son, Att se omkring och finna den oslippad diamanten är första och viktigaste grund för att ta reda på vad för kallelse man har och just att finna den som tar över kallelse efter. När jag ser på dagens ledarskap så just detta är den första misstag man gör att inte lätta efter någon som tar efter. Många kyrkor håller på att stänga för dem har inga kommande generation som är bered på att ta över kallelsen. Även på ledarnas sida så tror jag att ledarna är också lite för svaga i den punkten. Elia visste att han inte kommer leva för evigt, därför gick och fann Elias. 
 
2. Tolv par oxar gick framför honom, och själv körde han det tolfte paret. Här kan vi se att Elias hade just den ledar gåvan inom sig. Han var trogen i den lilla, jag menar han tog hand om det han hade fått. Han gjorde något som är omöjligt, att kunna behärska tolv Oxar på en samma gång är inte lätt. Men om man har den ledar gåvan [ kallelsen/ taangen ] så kan man göra det som är omöjligt. Alla är inte födda för att vara ledare men några få av oss är ledare, ledare är inte den som säger följ mig utan folk drar utomatiskt till en ledare och följer efter. som Johannes Amritzer säger 10% av hela världens befolkning är bara ledare. Det är bra också att veta vad man inte är så som är så bra att veta vad man är kallad till. 
 
3. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: "Låt mig först få kyssa min far och min mor, så skall jag sedan följa dig." Han sade till honom: "Gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig." Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket, och de åt. Därefter stod han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Mantel symboliserar personlighet, att bli led av någon ledare är helt enkelt att överlämna sig till och följa efter. Att lämna alt och låta andra forma din karaktär är stort,
 
 
Oftast så läser vi i Nya testament när Jesus säger " Följ mig " så ser vi folk bara lämnar sina grejer och följer efter liksom Simon, Matteus...mm men efter några kapitlar så läser vi igen när den kom tillbaka till deras vanliga liv. Det som är så stort i just den här berättelse om Elias är ju att han [" Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket, och de åt. Därefter stod han upp och följde Elia och blev hans tjänare.] Elias har inte lämnat något som han kan komma till efter, han satsade allt för att följa Elia. I mitt liv så fins mycket saker som jag måste verkligen lämna för att komma till den ulltimata lärjungesliv. Familj, vänner , dåliga vannor...  och så vidare. Att följa efter en ledare kan vara hård men ju hårdare ledarskap destom effektivare är det. 
 
                                 
 
Att gå SOS bibel skola var inte det lättaste jag har gjort, Jag gick igenom prövningar och blev formad som ett glas i eld. 
                          
     
 
 
Men resultaten blev en stark och vass personlighet med Radikala sätt att leva. Ett fint glas som kom ut från elden.
 
      
 
DEL 3 kommer....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Detta är bara början på det stora äventyret...

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Det var ett tog sen jag skrev något här på min skrivfällt, men nu vill jag verkligen utmana mig och bara öppna mitt hjärta till max. Igår var bibelskolans avslutning. Det var mycket glädje och kärlek råkt från himlen. 
Några av mina kära klass kamrater och lärare...
 
Hela klassen... Jag älskar verkligen dessa alla fina vänner...
 
   Under året som har jag genomgått mycket starka händelser som fick mig tvivla om just årets bibel skola var från Gud eller ej. Men Den bästa och trogen vän alltså Den Helige Ande har påmint mig om att det jag går igenom är bara prövning för något stort som väntar mig där framme. 
 
   Skolan var helt underbar, jag kom in med stor förväntat i ordets fördjuppning, jag menar jag förväntade mig mer djulpt undervisning i ordet. Men det jag inte lagt märke på var ju att skolans namn var SOS mission Bibel skolan vilket var en skola med stor hjärta för de onåda folkgrupper i världs alla hörn. Under året byggt upp min kärlek till de onåda folkgrupper och min vilja att vara med och dela livet som missionär växte upp mer och mer. Äntligen så fann jag Herrens plan i mitt liv, att vara missionär här i Sverige. 
 
   Jag lärde mig att välja det näst bästa i livet, att gå extra mil när det behövs, att lätta efter små detalj i det jag gör bara för att kunna liva i excellens. Jag har inte varit mer än 10 månader i SOS familj men jag såg mig bland ledar teamet till Tanzania mission resa, Att jag fick komma till Den här familjen är något av det bästa som jag har lyckats göra.
 
Jag har fått många fina vänner för alltid, som betyder så extra mycket. Rosa Mera Espinoza och Matilda Nikolausson är några av dem som jag stog så nära. Jag är så tacksam för José Orellana. Dessa tre av av dem många. 
Jag Och Rosa under #Mission14, en tjej med hjärta av Guld. 
 
Skolan är full av tusen-tals händelser och vittnesbörd som var en del av det som gjort min andliga liv och min personlighet slippas till max. 
 
Tuffa gänget 
 
Det här kommer jag sakna så mycket...
 
Många gäst talande och SOS egen lär teamet 
 
Ett liv som missiönar 
 
Jag kommer under veckan tillbaka med mer bilder och berättelse om söndags event och avslutning med diploma!
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetslös del 1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

När jag tänker på oss som är troende så finns alltid något kallas för '' lös '' som försöker kontrollera oss. Jag tror stark på att ordet [Lös] är ett maktlös ord. I dagens lägge så hör man mycket om just att man är arbetslös, att man är maktlös, fredslös... osv listan kan göras långt. Men är det verkligen så i vår verklighet? Har verkligen Tro ett existens i vårt liv? Vad är tro egentligen ? Är verklig den tron vi har stark ? Vet vi vad för tro vi har? Är vår tro mer än just bara säga jag har tro för det och det..?Vad är tro?

När vi läser i bibel om just tro så hittar vi mycket om det... människor som vandrat med Gud i tro. . Människor som hade stark tro om något de har bara upplevt... Det är ju väl beundransvärd att man tro på något man inte har sett och att dem till och med gav deras liv för just tro dem har bara upplevt men inte har sett. Det är stort att tro och vandra i något man har bara hört, det känns som att få höra att det finns en grön flyggande elefant och man tro på det man hört och sträva efter att se på den. Alla känner till berättelsen om Josef och Maria, kan vi tänka oss vilken tro på Gud och tillit dem hade till varandra? Det är vannsinne att tro på en tjej som påstår att hon blev havande genom den helige Ande? Han har nog haft så extrem förtroende på hs trolovande Maria och Gud. När vi ser på Abrham som trodde och vadrade i tro efter att få ett barn i hans gammla dar. I dagens lägg så är det mycket jobb för att just bytta namet... men han ände ändrade sitt namn och blev döpt till just namnet med stor mening "fader till många" så stark tro!.

Men vad är tro, vad bygger den på? I bibel står det så...


Hebreerbrevet 11:1 SFB

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

När man läser ordet så ser man något som stor bakom allt nämligen övertygelse, men är bara just själva tro soövertyger människor eller finns något som gör tron så stark och stabil? Tro börjar men Hopp. Att hoppas på någon man vill att det ska ske... Vi har lätt att säga Jag hoppas på det, jag hoppas det regnar... hoppas jag får Godkänt på provet.... etc Att hoppas något man vet att det i stort sanolighet kommer hända. Hopp ger oss förståelse av allt som Gud har gjort för oss. Bibeln talat "Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet." Romarbrevet 5:1-2nästa avsnitt kommer gå in på just ordet Arbetslös vad är det för ord och vad innebär det, är vi arbetslös eller arbetssökande? vi hörs och tack för du tar tid och läser mina små inlägg

För vidare disktion eller funderingar så kan du höra av dig till mig på sirak-amanuel@hotmail.se eller 0764-032793 bara ring!

Kram!
Dem säkra kort vi har kvar...

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Hej mina kära läsare... hoppas ni har haft det fint nu när våren kommer med står steg. Idag vill skriva lite av mina livserfarenheter och inte mycket bibel ord och inte som alla mina inlägg utan jag ska bara dela något som jag tycker extra viktigt i vårt liv, och det är om våra säkra kort i livet. Och som vi dagens ungdomar inte lägger märke till. Jag ska försöka skriva fritt och kommer skriva om olika ämne.

När jag ser tillbaka och tänka på dem 21 år så ser jag väldigt tydligt att det har varit många kort på plats men bara några få utvalda kort som stå kvar tills nu. Kanske du som läse vet vad jag egentligen menar med det.

Ordet [Säkra kort] vill ersätta med just ordet Skyddnätt. När jag ser på oss som är ungdomar eller ungavuxna så vill jag verkligen erkänna att vi ser förbi eller lägger inte mycket vikt på föräldrars roll i vårt liv. Så fort vi flytar ut så kommer vi inte hem så ofta, vi tar våra egna beslut utan att dela våra tankar med föräldrar. Föräldrarna är vår allra första skyddnätt sen kommer våra vänner. Ibland så har vi inte tid med vänner så märker vi plötsligt att vi är ensama i vår gemensamma väg. Dagens samhälle lider av ensamhet, tråkigheter... osv

Men är det verkligen värt all lydande vi genomgår?? Jag har en vän som lever i sin ensamhet på grund av det livstill han hade. Han är väldigt engagerad i olika saker plus jobb och skolan. Detta ledde till att han inte hade någon tid att umgås med sina vänner enklusive mig så. Jag valde min vägg samma som alla andra gemensama vänner han hade då. När jag besökte honom en dag så klaggade på alla vänner som slutade höra av sig. Men varför slutade alla höra av sig? Var fråga med står frågeteken var f honom. Är det verkligen värt att jobba så mycket och lever i ensamhet... Kan pengar vara hans skyddnätt??? Nej der tror jag inte.Även när man kommer till att välja en livspartner så vänner är super viktiga för att ha ett bra liv.Ta vara på dem du har dig nära... för pengar och andra rikedomar kommer försvinna mex tiden men inte vänner!!!


Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Del 2

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Ikväll kommer fortsätta det jag började igår. Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Ikväll vill jag ta lite tid och prata om Jobboken. 

Det finns många uppfattningar om Jobs bok är den äldsta boken någon sin i bibels historia, man tror at den är den äldsta boken p.g.a.

  •   Att boken inte nämns Israel
  • · Och att det inte citerar från judarnas lagar… osv. 

En av många uppfattningar i Jobsboken är att författaren skrev i allra första kapitel och första vers om

 ’’ I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.  ’’ Job 1:1 

Jag markerade just två ord from och rättsinnig, from är ett ord som översattes från hebreiska som står för tál som syftar om inre tillstånd och perfektion. Många Engelska välkända bibel översätningar har skrivit om att Job var rättfärdig och otadlig (righteous and blameless). Men Job var ju inte rättfärdig och syndfri i sig. Han hade ju den naturliga Adams synd något som Gud avskyr. Men hur kan han då målas som rättfärdig. En person som Gud dagligen glädjas över och presenteras inför Änglarna och Satan

Evangeliet förvandlar det hemska till underbar, i Jobs bok ser vi en troende man trötts allt motgångar och misär. Han håller sig fast vid Herren

'’ Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.’’ Job 2:10

 Det står i ’’ Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.  När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud.’’ Job 19:25-26 så som Paulos skrev i till Rom församling. ’’ Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli.*’’ Rom 4:18 Lika så trodde Job, när all hopp var ute trodde han på hoppet. Hoppet som kommer från Kristus Jesus.

 

Job hade rättfärdighet som kommer av tro. Hans rättfärdighet var bekräftat av Gud inför himlens änglar.

’’Då sade HERREN till Åklagaren: "Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.’’ Job 1:8

 

Därför när Satan anklagade det är inte Job som blev anklagad utan det är Gud han anklagade. Han den som kritiserar den Gud som gjorde Job rättfärdig. Han kritiserar den korsfästande Gud, han menade Jesublod är inte tillräcklig. Jobs bok visar oss det som Paulos skrev i Rom 8:31–35

 

’’ Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?’’Rom 8:31–35

 

Ska vi förstå Jobs boken och hur Gud kan stoltsera sig med honom och älska honom så mycket måste vi gå på Golgata. Vi måste förstå vad som hände på korset där. För att göra något underbaraste från illande fick Gud göra det underbaraste till illande.

 

Jesus förlorade sin faders kärlek och upplevde hans vrede för att du och jag aldrig ska missta hans kärlek och aldrig ska uppleva hans vrede. Kärleken gavs inte genom lycka utan genom lidande. På grund av kärleken till dig, Jesus hängde sig på ett kors och led.

 

Det är den Gud genom Jobsboken rycker fram sin korsfästade och genomborrade händer och ber dig att lita på honom i stunden av lidande. Den Gud som säger till dig att du ska inte oroa dig för han har all makt i sina händer. Det är denna Gud som säger till dig att lida för honom för han är värdig all ära för den Han är.

                  
 

 

Han slog sin son Jesus Kristus för att du och jag syndade, han slog sin Son för vi valde para oss med samma kön, han slog sin Son för vi vägrade lida hans ord. Han slog sin Son för vi var otrogna med alla och allt. Han lagt all vrede på Jesus Kristus för vår skull.

 

Jag vill avsluta med ett bibel ord som är så känd som också säger mycket om just Guds kärlek på korset.

’’Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.’’ Jes. 53:4

Kan inte Gud tillåta komma det onda över oss? Del 1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

I den senaste tiden både i skolan (Bibel skola) och bland mina vänner varit stor fråga om Guds godhet och kärlek. Jag menar Är han god kommer något ont från honom? osv...

Därför vill jag dela mina tankar kring det ämnet. 

 Man kan fråga sig varför Gud med all sin kraft inte endast förgöra Satan med en gång? Men vad är segern i det, nej Gud väljer visa kraft i kärlek i Satans hemmaplan.

Innan vi kliver in i huvudämnet så vill jag markera att vi inte står under förbannelse oavsett under vilken omständigheter vi än befinner oss. Att man är sjuk så är man under djävulens förbannelse och om du är fris så är du under Guds välsignelse… nej detta är något som kom med framgångs teologi. Vad är Framgångs teologi då? Jo, framgångs teologi är något som handlar om att önska sig det bästa, att ge tionde för Gud ska välsigne dig. Ger du 1000kr då ska Gud välsigne dig med 10 000kr. Men hittar vi tionde i Nya testament? Nej, verkligen inte. För Gud vill 100 % inte 10 %. Han ger och han tar det han gett redan. Allt är i sin hand.

Bibeln bevittnar om att ’’ Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. ’’ Jes. 53:4

Förbannelse har ingen makt över oss oavsett under vilken omständigheter vi än befinner oss. Vem skickade förbannelsen från första början och varför skickades förbannelsen till världen? Dessa frågor är dem mest förvirande frågorna vi har i nu läget.

Förbannelse är något som Gud skickade för människans skull. ’Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever.’’ 1 Mose 3:17

 När vi läser Job boken så tyder att det var Gud som plågade Job, genom att ge Satan tillåtelsen och möjligheten. Gud är den som slutligen som bestämde all lydande som Job fick genomgå. Gud verkställde all plågorna genom sin makt.

Vi har uppfattning om att Gud är god endast god, det är inte fel men är verkligheten så? Säger Bibeln det? Nej!

När vi läser Jobs berättelse så vill jag ta två viktiga verser ifrån kapitel 1 & 2

’’I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.’’ Job 1:1

’’Då sade hans hustru till honom: "Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö."  Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.’’ Job 2:9–10

Bibel talar om att Job var en rättfärdig person och att han fruktade Gud, och därför han undvik det onda. Job kände Gud, han viste vilken Gud han tillbad.

Gud är en Suverän Gud i vårt lidande!. Vad menas med det? Hans absoluta herravälde kontroll och omtanke för allt i skapelse för hans egen ära och för hans folks bästa. Och det är denna Gud vi ska lära känna inte bara i jobboken utan genom bibeln. En Gud som är i kontroll över allting och som styr allting, även i människors lidande.

Men finns det bibel ställer som förtydligar just detta? Svaret är JO!

För att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är HERREN och det finns ingen annan. Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta. (Jes. 45:6-7)

Även om vi läser samma vers på engelska så blir bara versen ännu tydligare…

I am the giver of light and the maker of the dark; causing blessing, and sending troubles; I am the Lord, who does all these things. Jes. 45:7

Alla som bor på jorden räknas för intet, han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: "Vad är det du gör?" (Dan 4:32)

 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, (Ef. 1:11)

Och även historien största synd mordet på Guds son var ju i minsta detalj av Gud.

Allt detta tyder på om vi säger att han är bara endast god då har vi problem nämligen fel bild av vem Gud är. Och att inget händer i våra liv utan att Gud har beviljat det att hända. Men varför säger vi att sjukdomen är från djävulen och att det är en förbannelse? När bibeln bevittnar att det kommer både lycka och olycka från Gud (Jes.45:7).

Vad händer med Sadrak, Mesak och Abed-Nego? Är det inte det som händer i våra liv? Att vi inte vet hur Gud verkar i vårt liv men vi förväntar alltid oss en helande kraft och att ingen ska må sjuk alla ska vara friska? Men Varför den mest gladaste, mest tacksam och inspirerande person Nick Vujicic lever utan varken armar och ben?
 
             
 
 
  
           
 
                 
 
 
Glömmer vi att Gud har större planer i vårt liv, större än en enkel helande mirakel? Vad är det vi gör när vi har det Nick Vujicic inte har...
 
        
 
                                                
 

Vad sa Sadrak, Mesak och Abed-Nego till kungen i sista stunden innan de skulle kastas i elden? ’’Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego kungen: "O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp." 

Är jag sjuk eller frisk så är Han ändå min Gud. Vår kärlek är vilkorslos kärlek. Ibland folk tro att vår tro baserar på Guds välsignelse och framgång, Eller vår tro beror på att vi är så välsignade av Gud. Vilket betyder att vår kärlek till Gud inte har Gud i fokus utan egen lycka och framgång som fokus. Alla Världs religioner där Gud inte är i fokus utan vad man kan får utav att tillbe Gud. Det är en Satanisk religion.

Om vi betraktar att sjukdom är från satan och samtidigt säger vi att ’’ Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.'' Rom 8:1. Vi läser i ’’ Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus, eftersom han var sjuk.’’ 2 Tim 4:20 och ’’ Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg.’’ Fil 2:26–27 samtidigt så läser vi när Paulos acceptans på sjukdomen och därför att han tipsat Timoteus om vin som medicin. Det visar att Paulos inte trodde alls på att sjukdomen var en förbannelse som måste brytas. ’’ Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.’’ 1 Tim 5:23.

Sjukdom är inte från Gud som jag tidigare sa och som jag har skrivit lite mer om förbannelse på min blogg så jag tror inte att det är från Satan för han har ingen makt i oss som är i Kristus.   

 

Frågan lämnar jag öppet till er läsare… Ni kan lämna gärna en kommentar eller fråga angående detta…

Tack för att ni tog er dyrbara tid och läst mitt inlägg.

Hej!

 

 

 
 
 
 

Frälsning del 2

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Iföregående inlägget skrev jag en del om vad frälsning innebar och vad det handlar om. Idag ska gå in lite mer och se om Innebär det frälsning att vi måste göra något särskild för att vi ska förtjäna frälsningen? vad är det som händer med oss efter det första ögonblicket? Och vad är det som kan ursaka till att vi förlorar frälsning?

Gud erbjuder oss frälsning genom Jesus. I Matteusevangeliet 1:21 står det Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Apostlagärningarna 4:12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Från första början så skapade Gud oss för sin avbild, det vill säga att vi ska gå med honom i harmoni och leva som han har tänkt sig från första början. Att vi ska ha auktoritet och härska över världen. Men Djävulen lurade människan och tog makten ifrån människan. Gud har plan för var och en människa. Frälsningen betyder att vi tar emot evigt liv när vi ingår i en personlig relation med Gud. Bibeln säger i Johannesevangeliet 17:3  Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Johannesevangeliet 3:16 säger: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.Vi är inte förtjänta att ta emot frälsning utan det är en fri gåva från Gud. Efesierbrevet 2:8–10 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det finns bara en väg till frälsning, det gäller att välja rätt. i Matteusevangeliet 7:13–14 står det ’’Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.’’ Frälsning är ett heligt beslut som är alldelsess personligt som innefattar omvändelse från synd ”Apostlagärningarna 2:37–38 Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.”

När vi tar emot frälsning då händer att vi får den helige Anden i oss, Han är liksom en vägledare i vårt liv. Vårt inre ögon öppnas och vi blir pånyttfödda. Den helige Ande är allt för oss som är Jesus lärjunge för Han är en sann källa som vi kan vända oss till i alla situationer. Han är skickad av Jesus. I bibeln står det att han är den sanna källan till allt Johannesevangeliet 14:16-17  Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Den helige Ande är alltid hos de som är födda av Ande inte av kött eller mans vilja i Johannesevangelium 1:10–13 står det ” Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Det innebar för att duta emot den helige Ande beskrivs som den nya födelsen.I Johannesevangeliet 3: 5-7 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Det kan vara många ursakar för att en ska förlora sin frälsning. Men vi ska titta på en som jag inser som jätteviktig ursakar som vi stöter på i vårt dagliga liv.

 

 

Inte Förlåta

 

Jesus talade mycket om förlåtelse, att förlåta andra liksom Gud förlåtit dig. Han undervisar om att det man har fått gratis ska ges bort gratis. Att inte förlåta är största orsaken till att du förlorar din frälsning. Frälsning handlar om förlåtelse. När man säger jag är frälst det betyder ” Jag var syndare och ond men nu är jag förlåten ” Gud gav sitt liv för vår skull trötts vi inte förtjänar det. Men Gud som är så allsmäktig som kom ner för att reda/ förlåta oss vem! Är vi som vägrar förlåta andra. Paulos skrev så i 1 Korintbrev 13:1 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Att förlåta andra speglar kärlek som Jesus undervisar Matteusevangeliet 22:37-40”Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.* Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.* På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."*” Om vi delar på just själva ordet förlåta så finner vi en livsförvandlande mening. För-låta att låta andra gå. Att ge plats till andra. Låta andra före dig. Gud kan ge dig mycket mer än det du ber om när du lever för andra. Han vill alltid sammarbeta med andra som är i samma intresse som han. Hans intresse är att leva och dö för andras skull. Vi är som ett tegelhus varje Tegel sten bär andra men också själva stenen bärs av andra. Lukasevangeliet 6: 46-47 står det ”Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er.” Att göra det Jesus befaller är något som leder oss närmre Fader nämligen att likna Jesus.

 

Mitt slutliga ord är vår vara oss själv och vara stolta över vår frälsning. Om vi följer vad Jesus vill och om vi gör vårt dagliga liv till ett äventyr med Gud så är vi så passa närmre Jesus hjärta. Hans hjärta är nära de som är onådda folkgrupper. Vara törstiga och hungriga efter vad Gud har förberet för er. Spring framåt bara sträcka till mållinje för era välsignelser kommer när ni behöver det. Ingen tar din och min skatt och välsignelse. Vi är Präster till dem som inte går i kyrkan, Leva varje dag för att hjälpa en person till och föra in till himmelriket för himmelriket är så pass nära. Jesus kommer snart!

 

 

Har Elia kommit ?

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Har Elia kommit tillbaka?

I Gamla testament så läser vi mycket om Elia.Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. (2 kung 2:11) Elia dog inte utan han gick upp till himlen.

                   
 

 

 

Han var en man som skulle bereda väg för Herren. En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.(Jes. 40:3) Elia var den som skulle komma förre Messias enligt skrivit, att han skulle bereda vägen.

                                
 

När vi läser varför Judar hade svårt att tro på att Jesus var messias, var ju för i skrifter har dem alltid läst om att Elia skulle komma förre frälsaren. Fortfarande tror Judarna att Elia skalla återvända. Fortfarande har dem alltid tomma platser för både Elia och Messias på deras bord under påsken.

Men Varför stämde inte vad skrifterna säger med verkligheten? Säger inte Gud att Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16–17)

Innan vi undersöker om Elia i Nya testametet så vill jag att vi tittar på vad för kallelse Elia hade…

Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig.  Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot. (Mal 3:1) 

Elia hade en profetisk gåva, han var en BUDBÄRARE.Profetisk tjänst är inte bara att profetera i framtiden men viktigaste är den profetiska gåvan handlar om att föra Guds talan - att meddela en hälsning ifrån Gud till en eller flera personer.

                                               
 

Varför hände det att Gud sänder en Budbärare (profet) till folket när vi läser lite längre ner i samma kapitel så läser vi om vilka misstag folket har begått

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor. (Mal 3:8) Gud ville peka på att Israel har begått synd nämligen om ”Tionde’’. Det här är bl.a. som innefattar i en Profetisk tjänst. Så Elia var en Budbärare/profet. Men i början av inlägget skrev jag från Jes. 40:3 om att Elia åkte upp till himlen. Elia gjorde bl.a. åta mirakler innan han gick upp till himlen.

Något av det som Elia gjorde…

1 Kung 17:1-7

Elia vid bäcken Kerit 

1 Kung 17:8-24

Elia och änkan i Sarefat

1 Kung 18:1-15

Elia och Obadja 

1 Kung 18:16-19

Elias möte med ahab 

1 Kung 18:20-40

Elia på Karmel

1 Kung 19:1-18

Elia på berget Horeb

1 Kung 21:17-29

Elias strafftal mot Ahab 

2 Kung 2:1-18

Elias himmelsfärd

Har verkligen Elia kommit tillbaka i Nya testamentet? Jo, hans ande har kommit tillbaka men inte kroppen. Och när Herrens ord pratar om det så tror Judarna nog att han menar som att Elia skulle komma som Elia (kroppsligt mesigt) för Judarna alltid misstolkat allt vad skrifterna talar om även vad Jesus själv talar om.  Judarna frågade honom: "Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!" Men det tempel han talade om var hans kropp. (John 2:18–21)

 I alla evangelierna läser vi om Johannes Döparen som kommit fram förre Jesus och började sin tjänst. Elia ande var den anden som var i Johannes döparen. Folk ser likheter mellan Hur Elia var i sin tjänst och hur Johannes var. Båda två var i samma position. Elia var en Budbärare (Mal 3:1) och Johannes var en budbärare som gick runt och predikade om att folket ska vända sig tillbaka från synden och döpa sig i vattnet.  En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. ( John 1:6-8)

”Men han kom för att vittna om ljuset.’’ På ett lättare sagt så var han en budbärare för när vi läser i mark 1:3-5En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! *Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.

Som sagt eftersom folket kände till alla gamla testamentet så vi läser där de frågar om han var den Messias, Profeten eller Elia…

Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna* hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: "Jag är inte Messias." De frågade honom: "Vad är du då? Är du Elia?" Han sade: "Nej, det är jag inte." "Är du Profeten? * Han svarade: "Nej." Då sade de till honom: "Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?" Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!" * (John 1: 19-23)

Jesus markerade väldigt starkt om att Johannes döpare var Elia

Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det - han är den Elia som skulle komma. Lyssna, du som har öron! (Matt 11:13-15)

 På väg ner från berget befallde Jesus dem: "Tala inte om för någon vad ni har sett, förrän Människosonen har uppstått från de döda." Lärjungarna frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?* Han svarade: "Elia skall komma och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem." Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen. (Matt 17:9-13) 

För Ikväll så var det jag ville dela med mig. Nästa inlägg kommer handla om Frälsnings del 2...Hoppas du kan komma och ta del av min undervisning. 

Ha en förtsatt bra kväll!!!

 

Frälsning del 1

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Del 1

Hej kära läsare 

Den Helige Ande har uppenbarat något i mitt hjärta som jag måste dela med er. Det är var ordet Frälsning betyder. Vad är just frälsning för dig? Ifrån vad är du frälst? ... osv

När man ser på själva ordet Frälsning betyder ju att man är fri från Halsbojor som du hade runt din hals. 

Bibel beskriver oss människor som har varait utan Guds härlighet på grund av Synden. 
 
- Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.* 
 
Rom 3:12
 
- Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 
 
Rom 3:23

 Kanske sitter du och tänker '' jag har väl inte någon bojor runt min hals, vad menar med det'' Jo det har du om du inte tagit emot Jesus. Låt mig förklara en sak för dig... Har du skuldkänsla över att du inte räcker till, att du inte så smart, att du inte så rik eller över ditt utseende? 

Alla dessa exemplar jag skrev är kedjor som är knutna till den böja som är runt din hals. Du vill gå vidare men du kan inte för du tror att du är ful eller sämst på något sätt. Och när frälsning kommer i ditt liv så blir du fri från all dessa förhinder, för du får ett helt nytt perspektiv på livet. Jesus kom inte hit för att döma dig och lägga skuldkänsla utan han kom för att befria dig från all börda du har.   

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 

Joh 3:17

 
Vi har alltid frijavilja att välja mellan gott och ont, Gud redan från början get människan friavilja att välja mellan att äta och inte äta från den. 
 
men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." 

1 Mos 2:17

Människan har en fri vilja. Vi bestämmer över våra handlingar. Vad Paulus säger här är att vi inte råder över Guds handlingar:
 
Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.* Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.

Rom 9:15-16

Gud lägger alltid fram friaviljan framför oss över allt vi gör... när vi läser i 1 mos 2:9 ser vi att Gud lägger alltid fri viljan framför oss.. 
 
Och HERREN Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården. 

1 Mos 2:9

Jag tror att vi har alltid val i allt vi gör, just nu så har jag val mellan att skriva den här inlägg eller inte skriva. Hur ser vår uppfattning om att leva i renhet? Hur ser valet i vårt liv när det gäller evangelisation? Väljer vi alltid den mest bekvämligaste val eller väljer vi det som gör ont i vårt kött? ’’ Det som gör ont i vårt kött ’’ vad menas med det? Jo, att dö från all köttets begär. 
 

Vår bekvämlighetszon är vår mest komptent fiende för, vill du har framgångsrikt liv då ska du lämna din bekvämlighetszon för utanför zonen finns framgång utanför zonen finns frihet och mera.  

 

Som jag sa tidigare allt vi gör bygger på all val vi gör. och just därför är det man måste ta ett beslut att följa Jesus. Att följa Jesus kan kosta mig/dig till och med vårt liv.  "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare," och de lämnade genast sina nät och följde honom.”

Matt 4:19-20

Kom och följ mig handlar om att följa efter hans fotspår...vart han än går.
'' Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig."”

Matt 16:24

Och att följa honom handlar om att hålla sig till allt han säger och gör. Vad säger Jesus då? 
 
De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Matt 28:16-20

i den här versen så läser vi i början De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 
 
Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade... Jesus kommer oavset hur din tro är och vart du än befinner dig i din tros vandring men ändå är du utvald för att sprida hans ord. Beslut är något man gör i livet men just vad gör man då om man har svårt för att ta beslut.. man ber 
 
Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: 

Luk 6:12-13 

 Frälsning är viktigaste beslut man gör i livet för att få löss från evigdöd. 
 
 
 

Vinnande livstil!!

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Idag vill jag prata om ledarskap, Varför ledare?  Vad är en ledare? Varför väljer vi en ledare? Vad är skillnaden mellan en ledare och vanlig medlem i truppen?

Sjuka blir botade, andliga tilltal kommer fram, andliga gåvor får framgångar… mm

Finns det något som är enormt avgörande i en kallelse mer än nådegåvor? Vad är det i så fall? Vi jobbar väldigt hård för att träna upp i alla andliga gåvor men vi försöker inte ens på att träna upp dem andra delarna nämligen andliga frukter. Vi kommer knappt ihåg att det finns som är mer värdefullt än dem andliga gåvor. 

 

Paulos som vi försöker följa efter skrev så i 1 kor 13:1-2 

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 

1 kor 13:1-2 I hans brev till korinthierns nämnde han ett ord ’’ Kärlek ’’ Paulos försöker utrycka sig en sak… Kärlek är den enda man behöver för att utföra Herrens verk. Kärleken knyter samman allt vi göra. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, att tala änglars språk är en gåva men utan frukt är ingenting.  Våra andliga gåvor kommer från Herren med ett särskilt syfte. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 12:4-7 Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

 
När jag kommer till Sverige framför allt när jag flyttade till Skåne så fick jag ett armband i gåva, på armbander så fanns det 4 bokstaver (WWJD) vad Jesus hade gjort om han hade varit här? ja han hade säkert älskat och älskar åter älskat, därför är vi kallade för att älska inget annat...
 

Vi strävar efter att få likna Jesus vår Herre, men vet vi hur vi kan gå till vägar? Tror inte av det jag ser och upplever… Vi jobbar väldigt mycket på att bygga våra andliga gåvor men inte frukter. Men det är vi som väljer om vår andliga frukter blir bra eller dåliga, det vill säga om vi ville bli en bra vittnesbör eller ej till andra. 

 

                                       
 
Tänk på att det är frukter som kommer ta dig/mig långt i tjänsten. Frukter tar tid för att växa upp men gåvor får vi av nåd när vi blir frälsta. Och just gåvor existerar bara här på jorden för att sprida evangelium men just andens frukt som kommer vara med oss även upp med vår Herre. Att älska din nästa som dig själv är den enda som kan ge dig en biljett till himlen men inte hur många du har botat och hur många som blev friska genom din handläggning. Många säger att Gud använder oss bara för vi bad många till frälsning eller många blev botade… 
 
 
                                                            .. To a Life of your own choosning
 

Det är sant att Gud använder oss men det är inget bevis om gud verkar i mitt liv. För just gåvor kommer att fungera för jag har fått dem som gåva men bibel undervisar annat.

Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! Matt 7: 21-23

Alltså skall ni känna igen dem på deras fruktNär vi se på hur Jesus levde så levde han ett kärleksfullt liv. Kärlek var hans livstill, han älskade till och med de som inte älskade honom. 
 
 

Man ser så ofta fruktlösa kristna som inte har de 9 andliga frukter Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Gala 5:22–23 

Låt oss se lite om Kärlek, vad är kärlek..

1.   Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Bibeln säger i Romarbrevet 8:38–39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. Guds kärlek är uppoffrande. Bibeln säger i Johannesbrevet 3:16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

2.   Guds kärlek är evig. Bibeln säger i Psalm136:1 Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.”

3.   Hur beskrivs Guds kärlek? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 13:4-7  Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

4.   Vi uppmanas att älska varandra. Bibeln säger i 1 Johannesevangeliet 2:9-10” Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.”

5.   Vi skall inte bara älska våra vänner. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt:Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;

6.   Kärleken är grunden för hela Guds lag. Bibeln säger i Matteusevangeliet 22:36-40” ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

 

          Utan Andliga frukt så är vi inget, låt oss växa i frukter som Herren har planterat i oss.

 

 
 

Vad har det du har i Din hand och i din tunga!

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

    Hej mina vänner, är så glad att jag fick så mycket respons från folk som har varit inne här på min blogg och läst. Jag viste inte ens att min blogg var så känd. Idag vill jag dela något av det jag har upplevt väldigt stark. 

Ibland så tänker man ’’ Ah mitt liv är bara ett vanligt liv som alla andra’’ Det känns så meningslöst för det händer inget i livet… just sådan tankar kan dyka upp och det är farligt om man inte vet vem man är vad man lever för. Vet vi att vi är rika, vet vi att vi är välsignelse till det här landet för vi tror på en levande Gud som är skapare himmel och jord? Vet vi att vi har auktoritet över djävulen och demoner, att vi kan befalla dem i Jesunamn? Vet vi våra röter? Tror inte det!

                                     

Jag tror vi är mer än vad vi tror att vi är. Gud sa dessa ord… Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. John 3:16. Eller för att vara mer uppriktig, de som tagit emot honom gav han dem rätten att blir Guds barn. Johannes 1:12

                                         

Så enligt Johannes 1:12 tillhör vi till en rikedom som kallas Himmelriket som härskar över hela världen och hela gigantiska Universum. Så häftigt är det jag/du har inom oss. Vår identitet är att vi är Guds favorit och hans favör är över oss. Men hur många av oss vet om det? Israeliterna var väldigt rika när de vandrade genom öknen för de hade mycket guld och silver men vad ska dem göra med allt det rikedom om de inte kan ens komma fram till det lovade landet Kanan. Vi har rikedom men på grund av vår otro, otålighet, tveksamhet… mm sätter vi stopp på allt som finns i oss. 

En av de många som finns i oss är Ordets kraft för att sprida evangeliet… Hur många vet att tungan kan ger liv. Att du kan förbanna också välsigna. Eller att Guds välsignelse kan flöda över dig bara på grund av att du pratar bara positiv men också du kan sätta stopp för du prata negativitet?  

                                  

Vi behöver veta vad vi har inom oss. Vi har en sanning som förvandlar liv. En känd predikan sa såhär en gång ” Gud kan hjälpa dig att predika ute men han kan inte hjälpa dig för du ska komma upp från din soffa” Vi behöver vara ute, Evangelium är för bra för att stanna i kyrkan. Vi är inte kallade för att sitta i kyrkan utan vi är kallade för att få ut evangelium ute bland folk. Vi behöver vara folkliga vi behöver vara enkla. Vi är tigrar inomhus men blötta katter utomhus. Frälsning är ett livstill som behöver leva ut. 

Vi alla känner till Sveriges Väckelserörelse 1886 (folkväckelse) inom Baptisterna. Efter den tiden så var över 14 % kristna troende i Sverige.

                              
                                                 Första Döpfest i sverige!

Har vi kvar den procenten nu? har vi ökat eller minskat? Jag vågar säga att vi inte har minskat utan vi ligger i den nivån där varningssignalen har börjat lysa för långe sen. Vi är nu för tiden 0,7 % - 0,9 % och det gör oss till ett land som är före detta kristet land (Unreach land). 

Ungdomar konvertera till Islam Hinduism alla möjliga gudar. Vi har den sanna tro, stark övertygelse för oss själva. Vi har slutat leva för länge sen. Vi ser inga förändringar vi bara sjunker och sjunker djupt. Vi lever i ett land där alla har var sin sanning.

Vi Kristna behöver vara mer modiga och bestämda. Predikar evangeliet med positiv aggressivitet. Hur predikar vi evangelium? Hur gjorde Jesus och hans lärjunge när dem predikade evangelium? Följer vi apostlarnas fotspår? 

Jag brukar följa ut med många kristna vänner ute för att predika evangelium, och jag ser väldigt tydligt att vi saknar detaljer som gjorde apostlarna blev så framgångsrika evangelister. Det är aggressivitet vi saknar, sätt som Petrus Simon predikade, sätt som alla andra apostlarna predikade.

1900-talet inföll flera perioder som betecknats som väckelseperioder. Pingströrelsens framväxt på 1910- och 1920-talen kan till exempel nämnas. Kristendomens tillväxt på många ställen i Asien, såsom i Sydkorea, där numera bland annat världens största pingstförsamling. I Sverige är begreppet framför allt förknippat med folkväckelsen under 1800-talet, då fristående församlingar tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen banade väg för det demokratiska genombrottet. I den tiden så var kristen tro i en högnivå. Jag vet till och med i början av 1600- talet så var det stor väckelse genom svenska ungdomarna. Församlingar som bara blomstrade ut med ungdomar. Men det försvann i slutet av 1600 talet för församlingarna vill inte släppa den gamla stilen som de var bekväma i. 

Jag tror det är samma sak även nu, vissa församlingar vill inte gå vidare med hur ungdomarna vill ha det i kyrkan för de ska känna sig hemma.

Predikar vi omvändelse? Eller predikar vi bara att Jesus är kärlek?  Hur många kommer finna ett genuin tro om de inte fick höra ordet ” omvänd dig ” Johannes döpare predikade Omvändelse, han påminde folk om deras sinder och att de lever i synd.  Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judéens öken och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära.” Matt 3:1-2  Vad är det vi predikar nu? Kanske vi kan säga att vi ska vara relevanta och predikar som det passar för folket att förstå Evangeliet? Det kan vara väldigt intressant för Tiden är inte samma som den tiden som Johannes och andra apostlarnas tid. Men just Evangeliet och människors hjärta detsamma. Hårda och syndfulla. Är det inte bättre att komma rakt i saken ’’Du är syndare och du behöver omvända dig ’’ Paulus säger i flera av hans brev

”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.” 1 Kor 2:4-5

”Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.” 1 Kor 1:17

”Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.” 1 Kor 1:21

”Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.”2 Kor 2:17

”Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn.”Apg.9:28

Vi läser att allt handlar om Guds verk, och att han gör allt och allt hänger på honom. Jag menar inte att vi ska predika utan visdom, men det finns människlig visdom och Guds visdom. Bibel pratar om att man ska be Gud om visdom ” Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få denJakob 1:15  Den Helige Ande har gjort allt för just Apostlarna ska predika frimodigt ”När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.” Apg. 4:31

Att predika Evangelium ska handla om Korset, Jesus och Blod men det ska predikas med frimodighet ochmed omvändelses predika!

Slutligen så vill jag poängtera

Vi måste ut och predika

Vi måste predika frimodigt  

Vi måste predika omvändelse i första hand. För Evangeliums styrka är när du predikar omvändelse.

Gud välsigna dig !

 

 

 

 

 

Under förbannelse eller under synd?

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Idag har jag planerat att spendera tid i min blogg. Nu när jag började tänka så fick jag några tankar som jag ville dela mer er… om ordet förbannelse… frågorna är många men svaret är ETT!

Frågorna är, finns det verkligen förbannelses makt fortfarande? Varför? Lever människor under förbannelse? När kom förbannelse till världen? Härskar förbannelsen fortfarande i världen? Alla dessa frågor har svar i bibeln.

Förbannelsen kom in till världen när människan vände sig från Gud, d.v.s. när Adam och Eva gjorde något som Gud ogillade. Bibeln säger ”Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter ”1 Moses 3:17-18.

 
Törne är symbol för förbannelse och därför står det i över 20 ställe i bibeln om förbannelse i form av Törne. Låt oss se någon bibel vers om det -> Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av.Hebr. 6:8, Så säger HERREN till Juda män och till Jerusalem: Bryt er ny mark! Så inte bland törnen. Jes. 4:3, Därför säger jag, att jag inte skall driva dem bort från er, utan de skall tränga er i sidorna, och deras gudar skall bli en snara för er." Dom 2:3
 

Det som är så härligt är att Jesus tog allt på honom. Bibeln säger, Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Ps 119:21  förbannelse var över oss för vi vände oss från Gud. Men Jesus tog allt på sig.  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, 
lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. Jes. 53:3-6

 

Vi vet att allt Jesus gjorde var symbolisk och som vi vet så bär han även det förbannelse som var över oss människor på grund av våra synder. Som jag nämnt tidigare så Törne är symbol för förbannelse enligt 1 Moses 3: 17-18  så bär även Jesus Törne i sitt huvud, det betyder att han bär vår förbannelse på sig.

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla* honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. John 19:1-2, De klädde på honom en purpurmantel och flätade en törnekrona och satte den på honom. Mark 15:17, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas konung!" Matt 27:29

 

Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sade därefter för att Skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar."* Där stod ett kärl fullt med ättikvin, och de fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isopstjälk* och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Det är fullbordat är ordet som öppnade vägen till himmelriket. Just i den stunden så våra synder och förbannelser togs ifrån oss. Vi blev fria från slaveriet under synd. Men just den gåvan vi har fått från vår frälsare Jesus behöver öppnas (accepteras) och fullfölja med tro liksom Abraham vandrade med Gud i tro.

 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. John 1:11–12  

Han kom till oss med all framgång i vårt liv och med all gåva för att vi ska leva fri men för att detta ska installera i vårt liv behöver vi tar emot honom. Tar emot honom med öppet hjärta, ett hjärta som är öppen för förvandling, ett hjärta som är villig för att leva i frihet och syndfritt liv. Ett liv utanför Religion, som följer och strävar efter mer relation än religion.  Det finns inget förbannelses makt nu efter Jesukorsfästelse, men vadå lever inte de som inte tagit emot Jesus under förbannelse? Nej det gör dem inte. Dem lever under synden inte förbannelse. Är inte fattigdom, krig, vrede, ondskan… osv resultat av förbannelse? Allt som händer runt omkring oss är resultat av synd som kom genom Adam. Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Här vill jag märka att synden kom till världen genom en människa inte förbannelse, förbannelse kom efter synden.  Om vi säger att fattigdom är en förbannelse då säger vi att alla kristna som svälter och är fattiga är förbannade?  Fattigdom är resultat av synd när det gäller okristna men just kristna som är fattiga beror på olika saker. Dels på grund av att det inte offrar sina offergåvor och tionde i den församling de går till. Dels att de inte tror på rikedom och inte vet att tongan har makt.

Fattigdom handlar inte om att ha pengar för att bibeln säger iOrdspråksboken 13:7-8  Den ene spelar rik men har ingenting, den andre låtsas fattig men är förmögen. Den rike får betala lösen för sitt liv, den fattige hör inte av några hotelser. även rikedom ger ära i världen, men Gud kan ära den fattige. Bibeln säger i Jakobsbrevet 2:5 Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?

Rikedom är Guds välsignelse men på vilket sätt? Andlig rikedom är en av det som är välsignelse för det är det som kommer håller oss vid liv. Mera pengar kommer efter man söker Herrens rikedom. 

 

 

 

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln?

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln?


Om en person blev kristen tagit emot frälsning betyder inte att han gör allt rätt på en gång…
Om den personen var lögnare innan han blev kristen även den dagen han som han blev kristen är han också en lögnare… Hmm märkligt?  

 "Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst." 1 Tese 5:23

Personen som bär Guds ord är stabil både yttre och inre. Han är en jobbig person för djävulen
"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Heb 4:12
"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet," 2 Tim 3:16


Bibel undervisar om att en person enligt 1 mosebok 1:27 så har tre delar
Ande
Själ och
Kropp


Vad är huvudsak med vår ande?
Vår andes uppdrag är att kommunisera med Gud. Vår ande är enig med Guds Ande. För när vi ber så har vi en

Ande som kopplar oss med Gud. ( Rom 8:26) Vår ande är lik Gud. 1 mosebok 26-28
Guds utseende är sin ande dvs Gud är lik sin Ande


Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.John 3:6


Om en människa liknar Gud varför människan begår all synd då? Varför äktenskaps brått , mörda en anna människa…osv
Människan syndar inte från sin ande utan från sin själ eller den lilla hjärnans kontroll. Ju mer uppmärksamhet du ger till själen desto svagare blir din ande. Kropp däremot är bara en slags robot, den lyder vad både ande och själv säger.

Skillnad i ett kristet liv… hur kan vi får fram skillnad eller framgång i vår tro?
Det enda sätt att leva ett kristet fläck fri äkta liv är att läsa bibel
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.Jakob 1:17

Vår ande växer inte, Han är full vuxen..
Vissa personer talkar fel just den här bibel vers Gel 5:22
Den här bibeln vers pratar inte om vad just Helige ande kan ge för frukt utan den pratar om det frukter som just Ande planterar i vårt liv.
Om vi ska förvandla och bli en stark lärjunge då måste vår sätt att tänk måste förvandlas först.. Rom 12:1

Kristen som inte har en förvandlar kristet liv är lik en hedning. Vår hjärna behöver förvandlas och vara ren från all orättfärdigheter… Rom 12: 2 det innebär att vi ska förvandla vår tanke och ge till Gud som ett offer.

Personen som tagit emot frälsning behöver tid för att förvandlas helt. Frälsning betyder att man är välkommen till starskottet för ett liv med Gud men inte att han är klar med allt…

Kristet liv är svårt men samtidigt är lätt…

Hur förvandlar vi vår själ?
 själen är upptill oss att frälsa varje dag medan Gud har redan frälsat vår ande. 1 peter 1:23
All vara kristen länge betyder inte att man är förvandlad, för kristet liv är ett liv i ombyggnad till Kristus återkomst…Jako 1:21

Vår själ behöver frälsa varje dag, att ta nya beslut varje dag.. bära korset varje dag…osv
Vår själs ända sätt att frälsa för varje dag är bara att läsa bibel varje dag varje tillfäll man får…

Den går upp vid himlens ena ende 
och går sin kretsgång till den andra. 
Ingenting undgår dess hetta.Ps 19:7

Kristen utan framsteg har lätt att återvända sig till världen även om Röda havet är stängt efter Israeliterans passering
Din själv måste förnyas och var bered för att ta emot till det som kommer från himmelen.
Vår själv växer inte utav Lovsång, tillbedjan, bön…etc utan själen växer genom att läsa bibel ord. Liksom vår kropp älskar varm dusch på morgonen. Så Vå måste läsa läsa läsa bibel….

Unik i din kallelse

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Hej mina vänner…

Äntligen har nu börjat skriva lite… Hoppas jag ger något inblick och ny perspektiv på saker och ting. I förra inlägget så skrev jag mer biblisk fakta om Förlåtelse och är så tacksam att så många kunde komma in och läsa. Jag uppskatar att ni tar er tid och läser det jag skriver om. 

Den här gången tänkte jag skriva lite av mina egna erfarenheter om hur det är att vara smörjd och hur ska man kunna vara unik just i ditt område. Jag vågar säga att smörjelse är en muskel. Det vill säga ju mer du arbetar och använder din smörjelse desto mer djupare, starkare och mer klarare det blir. Gud vill att du ska vara unik på det du gör, om vi ser i gamla testament David började sin smörjelse (kallelse) genom att vakta sina djur och beskydda dem från lejon och björn. Men till slut ser vi att han står framför Goliat för att strida mot. 

 
Josef han började sin smörjelse med liten tillit och genom att uppenbara små drömmar och att hamna i en grav men till slut ser vi han sitter som första minister och kunde härska över det mesta i Egypten. Gud är rättvis alltid och han ser hur du jobbar och hur är ditt hjärtas inställning. Gud ser inte bara det du ser. Gud vill att du ska utveckla och vara unik i den kallelse som du har från Gud. Att gå hand i hand med Gud. 
 
Joser började sin kallelse så men som sagt Gud är rättviss...
 
 

I den allra första berättelsen i bibeln var Adam och Eva som hade en vision, de levde i harmoni med Gud. Det står till och med att Gud var där alltid. Gud lyfter upp var och en som har kallelse. Men är det bara de som har kallelse som Han lyfter upp? Ja! För alla människor som är i Gud (som är frälsta) har kallelse att predika Evangelium. Gud älskar ett ödmjukt hjärta för att han ska forma dig hur han vill för du är ett verktyg för att sprida det glada budskapet. För att vara unik i den kallelse du har så är bibel viktig. Att ha en gemenska med Gud genom sitt ord. Om man läser hans ord då är Gud helt i dig för det står i Johannes Evangelium 1:1 ” I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud ” 

I mina dagar som kristen so har sett mitt liv går upp och ner. Hade period där jag inte läste bibel och var inte heller på söndagars Gudstjänsterna. Mitt liv var helt bort från Gud. Anledningen för det var ju att jag inte hade någon koppling med Herrens ord. Att läsa ordet är som batteri laddning. I ordet finner du energi i ordet finner du styrka. Herren kan säga och uppenbara saker för dig.

Vi hittar böcker som säger så många steg för ett framgångsriket kristen liv. Det är inte bibliskt för ett framgångsrik kristen liv hittar du i Herrens ord. Hans ord är den enda ingång till det liv som du och jag drömmer. Källan till allt är Guds ord, i hans ord finns ro, framgång, glädje… mm

 Sådana Böcker finns över allt men vad är sanningen, stemmer det verkligen eller är bara fantasi? Svaret är det är inte ens en fantasi för det finns gränser till allt. All lössning finner vi bara hos vår frälsare Kristi Jesus. Han har svar till allt. Vill du hitta den rätta läs bibel, vill du hitta de rätta jobb läs bibel... Svaret för all vi oroar för finns i Gud. Han har skapat himmel och jord.
 
 
 

Guds smörjelse kommer när du är redo för att tar emot, Hans smörjelse för att du glider genom alla svårigheter, för hans smörjelse är hans ord. Ordet är lössenord till allt. När David blev smörjd ser vi när hans sätt att tänka gick upp till en ny nivå. Han kunde se mer klarare och smartare. Hans sätt och hantera utmaningar blev mer starkare. Han kom ännu mera nära Gud.  Vad hände då när han var borta en lite stund från Gud (smörjelse) Ja, han fall i synden med Batseba som var fru till en av hans soldater. Fiende vill alltid få dig att veckla från Guds plan, När du läser Gud ord och är i helt under Gud då är det farligt och störande för fiende. Du är en farlig person för Djävulen. För makten finns i din kallelse.

 

Gud välsigne dig!

 

 
 

Förlåtelse!

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Gud är redo och villig att förlåta alla som ber honom. Bibeln säger i Psalm 86:5  Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Vad grundade David sitt hopp om förlåtelse på? Bibeln säger i Psalm 51:3  Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet.

Hur kan man mäta Guds nåd? Bibeln säger i Psalm 103:11-12  Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.

När vi bekänner har vi löfte om förlåtelse. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 1:9  Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.   1 Johannesbrevet 4:10 säger: Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Kan jag få förlåtelse om jag inte vill förlåta någon annan? Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:14-15  Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

De som upplevt förlåtelse, får ett förlåtande sinnelag. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:32 Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

När vi tagit emot förlåtelse, räknar vi inte andras misstag. Bibeln säger i Matteusevangeliet  18:21-22  Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

När vi fått förlåtelse, behöver vi inte ha skuldkänslor. Bibeln säger i Psalm 32:5  Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.

Genom förlåtelsen ger Kristus oss total frälsning från syndens straff. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:13-14  Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.

Om du känner behov av förlåtelse, erkänn först din synd. Bibeln säger i Psalm 51:4-6  Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat, jag har gjort det som är ont i dina ögon. ...

Efter det ber man Gud om förlåtelse för sin synd. Bibeln säger i Psalm 51:9-14  Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

Tro sedan att Gud verkligen har förlåtit dig och kan kasta bort skuldkänslorna. Bibeln säger i Psalm 32:1-5  Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut! Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld

Vad händer om vi inte kan förlåta andra innan Jesus kommer? Svaret är enkel om vi inte kan förlåta så kan inte Jesus förlåta oss. Det leder till att vi förlorar vår frälsning. Jesus säger så som jag har förlotit dig ska du också förlåta andra. i Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Matte 6:14. människor kanske tänker jag komer till himlen bara för jag bekände jesus som min frälsare både genom munen och hjärtat. Men det är inte sant när vi läser i bibeln. Jesus har gjort klart för oss om vi inte kan förlåta då kan han också inte förlåta oss. För att ge mer biblisk exampel så... Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser Matt 6:15.

 

Du är skapat för Guds avbild...

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

   Många gånger så säger vi jag älskar dig men  de flesta fall så menar vi nte till 100% utan bara för att säga det. Men Hur är det är Gud säger JAG ÄSKAR DIG! menar han verkligen det? vad är som gör honom att älskar dig precis för den du är? 
 
Sanningen finner vi i skapelses berättelse, jag menar hans kärlek utgår från skapelsen. Människor kan tycka om dig bara för du har talang kanske för du är bra på vissa saker som de är trivs i, De kan ogilla dig också för du blev lite sämre på vissa saker. När vi är ute på gator och predika evangelium så många förstår inte Guds kärlek men de förstår deras flickvänner/pojkvänners kärlek. Vi kan inte förstå Guds kärlek för det är djupt ja väldigt djupt. Han älskar dig för an har skapat dig, han älskar dig för han vet precis hur du fungerar som person. För att han har programerat dig. När vi läser 1 Mosesbok 1:26-27 ( Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.)
Gud vet allt om dig men inte människor, de har inte skapat dig föär deras avbild, utan det är Gud som har skapat dig. Så det är lättare för han att älska dig. 
 
Att vara Guds skapelse och att vara Guds son eller dotter är två olika saker... Hur menar jag då?? Igår kväll fick en uppenbarelse genom min bror Jonathan... Att vara skapelse av Gud är inte samma sak so att vara Guds son/dotter. Johannes 1:11-12 SFB tyder detta jätte tydligt.. ( Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn)
 
Nu ska vi studera Johannes 1:11-12 bit för bit... 
 
Johannes 1.11a **Han kom till sitt eget,**Jesus har redan kommit för ca 2000 år sedan men det är inte många som viste om vem egentligen han var. Men det var få människor som följde honom. I vardagar så träffar vi Jesus på gator, skolan arbets plats men vi känner inte igen honom. Och det är det som hände när han vandrade här på jorden en gång i tiden. Vadå jobbar han, går han i skolan? Nej utan det finns kristna männikor i var än du går. Jesus uppenbarar sig genom dem. Han speglar sig genom deras frukter. jag kommer skriva mycket om när det gäller frukter i vårt liv i kommande blogg inlägg.
 
Johnnes 1:11b **och hans egna tog inte emot honom.** Som jag skrev om joh 1:11a så vi träffar Jesus i vardagar men vi lägger inte märke till det utan vi går in och ut. Ibland så får vi frälsningsinbjudan men vi tar inte emot den utan vi tackar nej helt enkelt. Och det var det som hände när han var här på jorde. Han predikade och gjorde mirakel men ingen visste vem han var för att de visste ej om Johanes döpares kallelse. Judarna väntade på Elias enligt Gammla testametets skrifter. Men det var Johannes döpare som kom istället för Elias. Kanske vi ser inte Jesus i andra människors liv bara på grund av att vi väntar att jesus ska knacka på alla dörrar trotts han knackar.
 
 
Johanes 1:12a ** Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn,åt dem som tror på hans namn)** Vill du bli Guds barn??! Då är bara att ta emot honom för han erbjuder dig ett evigt liv. Han bjuder dig till en fest med honom för evigt.  Han skapade oss för den vi är. Vi är unika bara för att vara den vi är. Han vet vad är vårt behöv. Det står så här i bibeln Ps 37:4 SFB (Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.) rätt att bli Guds barn.. (Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag* har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag) Roma brevet 8:1-2 att vara Guds barn en säkerhet för att bli fri från allt. För att bli mer än bara skapad så behöver du tro på hans namn på namnet Jesus kristus. 
 
Amen! 
 

Ett liv i lovsång!

Kategori: SOS Mission Bibel Skola

Jag lyssnade på just denna låten oavbruten i 20min.  För den speglar hur mitt liv ser ut just nu. Just vid den här perioden där jag tillbringar mitt liv med andra som är också Guds äventyrare som lever med nåden ansikte mot ansikte. ’’Ansikte mot ansikte’’ än märklig beskrivning… vad innebar det tänker kanske. Jo Guds nåd är mer tydligare nu än vad det var för 30 dagar sedan. Det är inte så lätt att märka det när man inte tänker på något där hemma. Men just här kommer man se Gods mercy hela tiden varje dag varje timme och varje sekund.

 

Gud är god, verkligen god.  Han är så nära nära dig. I min skola SOS Mbs fick höra det här utryck '' Gud en bön borta''

 

 

 Han säger jag är nära dig precis vid ingången, låt mig bara komma in i ditt inre... 
 
LÅT HONOM KOMMA IN OCH ÄGA ETT RUM I DIG!

 

Jag vill ge dig, o herre min lovsång
Jag vill ge dig o Herre min lovsång
jag vill tacka med skönaste ord
för den kärlek och nåd som är gränslös
jag vill tacka för allt gott du gjort

Ingen annan är värd att besjungas
endast du Herre äger min sång
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig
där var ton ska vara en hyllning dig bära
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till din ära.
 
Att leva livet i bön och lovsång är att ligga ett steg förre allt. Man vet vad som kommer hända. likaså som att man vet i förväg vad som kommer hända med livet efter döden. Ja livet efter döden är livet i lovsång och spris. Gud är verkligen en god fader som låter oss se i framtiden.

 
I biblen står det '' ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig '' så du inte går vilse. Lovsång är bön som det brukar sägas. En bön till Gud och även ett kärleks brev till Gud. MEN här måste man akta sig för själiga känslor så att de inte blandar sig med tillbedjan. 
 
 
 
Ibland så man bygger en mur av känslor när det är fin kärleks sång och skön stämning, tills man inte märker ävem om någon spelar ett kärlek låt.
 
Gud vill ha självklart den 10 min andakt stund, men faktumet är hela livet är ett lovsång till Gud. Så allt vi gör är lovsång och tillbedjän till hans ära. 
 
 
Att lägga rätt fokus på Gud, rätt fokus på det andliga livet.
 
mitt nästa inlägg kommer handla om vad jag har lärt mig om Det andliga livet. D.v.s. kropp, ande och kropp... Gud välsigne dig!
 
Ha En Trevlig Kväll!